Day

January 22, 2019

TORTİKOLLİS

Əyriboyunluluq kimi bildiyimiz tortikollisin yaranmasına təsir edən bir çox faktor vardır. Yenidoğulmuşlarda daha çox rast gəlinən pu patologiya sternokleidomastoid (SKM) əzələsinin qısalığından yaranır. Boyunun hər iki tərəfində yer alan SKM əzələsi sternumdan başlayıb, qulağın...
READ MORE